Co jeśli pracodawca potrącił mi z wynagrodzenia kwotę stanowiącą nadwyżkę zawyżonego wypłaconego wcześniej wynagrodzenia?

Kodeks pracy zwiera przepisy zapewniające ochronę wynagrodzenia za pracę. Jedna z form tej ochrony została uregulowana  w art. 87 §1 k.p., który możliwość potrącenia wynagrodzenia pracownika ogranicza do szczególnych roszczeń, takich jak np. zaliczki udzielone pracownikowi, nałożone na pracownika kary porządkowe na podstawie art. 108 k.p., czy też roszczenia alimentacyjne. Zgodnie natomiast z art. 91 k.p., potrącenia innych niż wyżej wymienionych roszczeń, dokonuje się wyłącznie za zgodą pracownika.

Jeśli więc pracodawca wypłacił pracownikowi w ramach wcześniejszej pensji zawyżone wynagrodzenie za pracę, to jego nadwyżki nie ma prawa potrącić z przyszłej pensji bez pisemnej zgody pracownika.

 Wynika z powyższego, że jedyną możliwość odzyskania kwoty stanowiącej nadwyżkę wynagrodzenia jest pozwanie pracownika o zwrot tej kwoty tytułem bezpodstawnego wzbogacenia.

Pracodawca nie ma więc możliwości potrącenia z przyszłego wynagrodzenia kwoty, która została w poprzednim wynagrodzeniu zawyżona.

Co pracownik powinien zrobić, gdy jednak pracodawca wbrew obowiązującym przepisom

potrąci z przyszłej pensji pracownika taką nadwyżkę?

 

W pierwszej kolejności pracownik powinien napisać do pracodawcy wezwanie do uzupełnienia wynagrodzenia w brakującej kwocie. Wezwanie takie powinno zostać własnoręcznie podpisane przez pracownika i nadane przesyłką poleconą na adres pracodawcy. Wskazane byłoby podać w takim piśmie uzasadnienie podstawy żądania i wyjaśnienie bezskuteczności oraz bezprawności próby potrącenia pracodawcy, z powołaniem się na odpowiednie przepisy prawa. W wezwaniu pracownik może dodatkowo powołać się na okoliczności stanowiące o bezpodstawności żądania zwrotu nadwyżki wynagrodzenia, co nierzadko ma miejsce. Roszczenie o zwrot nadwyżki może być przez pracownika kwestionowane w przypadku gdy pracownik zużył tę kwotę w taki sposób, że nie jest już wzbogacony, co w sposób szczegółowy opisałem w tym artykule:

Czy muszę zwracać pracodawcy nadwyżkę omyłkowo zawyżonego wynagrodzenie za pracę?

Możliwe jest również sięgnięcie po bardziej restrykcyjne narzędzia prawne, zwłaszcza, gdy pracodawca nie przychyli się do wezwania do uzupełnienia wynagrodzenia. Jednym z tych rozwiązań jest zawiadomienie Państwowej Inspekcji Pracy. Działania tej instytucji powinny wpłynąć na decyzję pracodawcy i skłonić go do uzupełnienia wynagrodzenia w brakującej kwocie. Należy zauważyć, że próba bezprawnego potrącenia wynagrodzenia jest  wbrew prawu i w myśl art. 282 § 1 pkt 1 k.p. stanowi wykroczenie, co też uprawnia organ Państwowej Inspekcji Pracy do nałożenia na pracodawcę karę grzywny.

Jeszcze innym rozwiązaniem jest pozwanie pracodawcę przed sądem pracy. Z uwagi na fakt, że potrącenie z wynagrodzenia za pracę jest bezskuteczne, to kwota objęta tym potrąceniem jest wciąż wymagalna, co uzasadnia jej żądanie wraz z odsetkami do dnia zapłaty. Możliwym jest więc dochodzenie brakującej należności tytułem wynagrodzenia za pracę na drodze postępowania sądowego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *