Dostałem wyrok zaoczny. Co powinienem zrobić?

 

Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego w przypadku, gdy pozwany nie stawił się na posiedzenie wyznaczone na rozprawę albo mimo stawienia się nie bierze udziału w rozprawie, sąd wydaje wyrok zaoczny (art. 339 §1 k.p.c.).

Jeśli wydano przeciwko Tobie wyrok zaoczny, oznacza to więc, że albo nie stawiłeś się na posiedzenie albo też pomimo stawienia się nie brałeś udziału w rozprawie.  W takim wypadku sąd, co do zasady przyjmuje za prawdziwe twierdzenie powoda przedstawione w pozwie oraz na rozprawie. Przyczynia się to do tego, że treść wyroku zaocznego w większości przypadkach jest niekorzystna dla strony pozwanej, co często składania te osoby do skorzystania z przysługujących kodeksowych środków zaskarżenia.

 

POZWANIE POD NIEPRAWIDŁOWY ADRES

 

Nierzadko zdarza się, że wyrok zaoczny wydawany jest w związku z podaniem przez powoda nieprawidłowego adresu pozwanego. Skutkiem tego pozwany nie ma możliwości uczestniczenia w rozprawie, a nawet nie wie o fakcie toczenia się przeciwko niemu postępowania.

Pozwanemu przeciwko któremu wydano wyrok zaoczny przysługuje środek zaskarżenia w postaci sprzeciwu od tego wyroku. Sprzeciw ten składa się w ciągu dwóch tygodni od daty doręczenia wyroku zaocznego. Jeśli nie doręczono ci tego wyroku, lecz dowiedziałeś się o jego istnieniu z innych źródeł, powinieneś jak najszybciej złożyć do sądu wniosek o prawidłowe jego doręczenie – na prawidłowy adres. Dopiero od prawidłowego doręczenia wyroku zaocznego rozpoczyna się dwutygodniowy termin na złożenie od niego sprzeciwu.

 

RYGOR NATYCHMIASTOWEJ WYKONALNOŚCI

 

Wyrok zaoczny z urzędu zaopatrywany jest w rygor natychmiastowej wykonalności. Oznacza to, że rozstrzygnięcie w nim zawarte jest natychmiast wykonalne i nie wymaga upływu czasu przeznaczonego dla jego zaskarżenia (uprawomocnienia się).

Jeśli zostałeś pozwany pod nieprawidłowy adres, możesz w sprzeciwie od nakazu zapłaty, na podstawie art. 346 §1 k.p.c. żądać zawieszenia rygoru natychmiastowej wykonalności. W tym celu jednak musisz uprawdopodobnić, że twoje stawiennictwo było niezawinione, a przedstawione w sprzeciwie okoliczności wywołują wątpliwości do do zasadności wyroku zaocznego. Możesz to zrobić podając dowód aktualnego adresu zamieszkania (np. odpis z ksiąg wieczystych, zaświadczenie o zameldowaniu, inny dokument urzędu ze wskazanym twoim adresem). Należy przy tym zaznaczyć, że „uprawdopodobnienie” jest czymś mniej wymaganym niż udowodnienie. W sprzeciwie musisz ująć dodatkowo okoliczności, które poddadzą w wątpliwość zasadność wyroku zaocznego. Nie możesz więc być bierny, ale musisz podnieść zasadne zarzuty i okoliczności poddające wątpliwość żądania pozwu.

 

TREŚĆ SPRZECIWU OD WYROKU ZAOCZNEGO

 

W sprzeciwie od wyroku zaocznego należy podnieść wszelkie zarzuty. Należy je podnieść przed wdaniem się w spór, co do istoty sprawy. W pierwszej kolejności więc przytaczamy wszelkie zarzuty, np. zarzut spełnienia świadczenia, zarzut przedawnienia, zarzut braku legitymacji biernej/czynnej, itd. W dalszej kolejności w sprzeciwie przytaczamy okoliczności faktyczne oraz dowody na ich poparcie.

Oczywiście sam sprzeciw musi spełniać warunki formalne pisma procesowego określone w art. 126 k.p.c., a więc musisz dodatkowo wskazać:

– sąd do którego jest pismo kierowane (pełnomocników, przedstawicieli ustawowych),

– oznaczenie rodzaju pisma – „sprzeciw od wyroku zaocznego”,

– sygnaturę akt

Sprzeciw własnoręcznie podpisujemy i wymieniamy poniżej załączniki. Wysyłamy go do sądu w dwóch egzemplarzach wraz z załącznikami (dla sądu oraz strony przeciwnej). Jeśli stron jest więcej niż dwie, stosunkowo zwiększamy ilość egzemplarzy.

 

CO PO ZŁOŻENIU SPRZECIWU OD WYROKU ZAOCZNEGO?

 

Po skutecznym złożeniu sprzeciwu od wyroku zaocznego, sąd powinien ponownie rozpoznać sprawę i wydać wyrok, w którym powinien wyrok zaoczny utrzymać w mocy w całości lub części, uchylić go i orzec o żądaniu pozwu, bądź też odrzucić pozew lub umorzyć postępowanie. (art. 347 k.p.c.).

Od wyroku ustosunkowującym się do wyroku zaocznego, przysługuje apelacja na zasadach ogólnych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *