Kiedy i w jaki sposób ograniczyć powództwo? (wzór)

         Witam serdecznie.

         Dziś chcę zwięźle przedstawić Wam kilka informacji na temat czynności procesowej, jaką jest ograniczenie powództwa.

W postępowaniach o zapłatę nierzadko dochodzi do sytuacji, w której w toku postępowania pozwany częściowo ureguluje należność dochodzoną w procesie przez powoda. W takim wypadku wymagana jest interwencja strony powodowej i dokonanie czynności ograniczenia powództwa o kwotę stanowiącą wpłatę pozwanego dłużnika.

Ograniczenie powództwa jest niczym innym jak cofnięciem pozwu w części. Podstawa prawna tej czynności wynika z treści art. 203 § 1 k.p.c., zgodnie z którym: “pozew może być cofnięty bez zezwolenia pozwanego aż do rozpoczęcia rozprawy”.

         Ograniczenie powództwa jest czynnością procesową dokonywaną przez powoda w toku postępowania sądowego. Istotne jest to, aby powód w odpowiednim momencie zareagował w przypadku zaspokojenia części dochodzonej wierzytelności.

        Ograniczyć powództwo możemy przede wszystkim w formie pisma procesowego, do którego załączamy dowód uiszczenia określonej kwoty przez pozwanego, stanowiącego część dochodzonej kwoty. Jest to konieczne, abyśmy otrzymali pełny zwrot kosztów procesu. Fakt spełnienia przez pozwanego części dochodzonego świadczenia już po wytoczeniu powództwa, powoduje że wytoczenie powództwa przez powoda jest w pełni uzasadnione i konieczne. Dlatego też pomimo spłacenia części należności po wytoczeniu powództwa, sąd obciąży pozwanego kosztami procesu w pełnym zakresie.  Sąd Apelacyjny w Katowicach w postanowieniu z dnia 15 stycznia 2003r., sygn. akt I ACz 6/2003 wskazał, że: “W odniesieniu do odpowiedzialności z tytułu kosztów procesu, cofnięcie pozwu traktowane jest jako przegranie sprawy, chyba że wywołane było zaspokojeniem roszczenia powoda w toku procesu“. Podobne stanowisko wyraził Sąd Najwyższy stwierdzając, że: “Za stronę przegrywającą sprawę należy także uważać pozwanego, który w toku procesu spełnił dochodzone od niego świadczenie, czym zaspokoił roszczenie powoda, wymagalne w chwili wytoczenia powództwa” (wyrok Sądu Najwyższego z 21.07.1951r., sygn. akt C 593/51).

 W piśmie ograniczającym powództwo powinniśmy wskazać:

  1. kwotę, którą pozwany uiścił, a która stanowi część wartości przedmiotu sporu,
  2. datę, w której pozwany uiścił ww. kwotę
  3. na co przedmiotową wpłatę zarachowaliśmy, tj. czy na należność główną, czy też odsetki, wraz z dokładnymi wyliczeniami.

Rozwijając punkt 3, podkreślić należy, że wskazanym jest zarachowanie wpłaty w pierwszej kolejności na poczet narosłych odsetek, a dopiero w pozostałej części – na poczet należności głównej. W tym celu kapitalizujemy odsetki od dnia następnego od wymagalności roszczenia do dnia zapłaty, o które następnie pomniejszamy wpłatę pozwanego. Dopiero po pomniejszeniu kwoty o narosłe odsetki, pomniejszamy o pozostałą część wpłaty należność główną. Nie należy zapomnieć, że powodowi należne są w takim wypadku dalsze odsetki od pozostałej należności głównej, od dnia następnego od wpłaty pozwanego, do dnia zapłaty.

 

Ograniczenie powództwa może pozornie wydawać się skomplikowane, zwłaszcza dla młodego adepta prawa. Jednak, gdy przyjrzymy się tej czynności na żywym przykładzie, okazuje się ona prosta i logiczna. Dlatego też postanowiłem wkleić poniżej moje przykładowe pismo zawierające ograniczenie powództwa.

 

 

Wrocław, dnia 25.06.2018r.

Sąd Rejonowy

dla Wrocławia – Krzyków

II Wydział Cywilny

Poznańska 20

  1. 53-630 Wrocław

II Nc _______

Powód:          Jan Kowalski____

Pozwany:      Anna Nowak____

w.p.s.: 14,15 zł

OGRANICZENIE POWÓDZTWA

 

         W związku z zapłatą przez Pozwanego w dniu 25.06.2018r. kwoty 1.800,00 zł, ograniczam powództwo i wnoszę o orzeczenie nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym, by Pozwany zapłacił na rzecz Powoda kwotę 14,15 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od tej kwoty od dnia 26.06.2018r. do dnia zapłaty. Jednocześnie wnoszę o zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda zwrotu kosztów procesu wobec faktu, iż kwota dotycząca ograniczenia pozwu została przez pozwanego wpłacona po wszczęciu przedmiotowego postępowania.

         Powód uiszczoną należność przez Pozwanego w kwocie 1.800,00 zł zarachował w pierwszej kolejności na poczet zaległych ustawowych odsetek za opóźnienie oraz – w pozostałej części – na poczet należności głównej.

         Odsetki ustawowe za opóźnienie od należności głównej w kwocie 1.800,00 zł od dnia 16.05.2017r. (dzień następny po dacie wymagalności roszczenia) do dnia 25.06.2018r. (wpłata przez Pozwanego 1.800,00 zł) wyniosły 14,15 zł.

1.800,00 zł (wpłata Pozwanego)  – 14,15 zł (skapitalizowane odsetki) = 1.785,85 zł

1.800,00 zł (należność główna) – 1.785,85 zł (wpłata Pozwanego pomniejszona o skapitalizowane odsetki)  = 14,15 zł (pozostała należność stanowiąca aktualną wartość przedmiotu sporu).

         Dokonanie zapłaty części należności dochodzonej niniejszym pozwem, stanowiło uznanie roszczenia Powoda.

Załączniki:

– odpis pisma dla strony przeciwnej

– dowód wpłaty Pozwanego z dnia 25.06.2018r.

– formularz WD 2x

 

 

Pozdrawiam

Sławomir

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *