Rozliczenie po rozwodzie małżonków w zakresie nakładów poczynionych z majątku wspólnego na majątek osobisty małżonka

Rzeczą naturalną jest, że małżonkowie w trakcie trwania małżeństwa dokonują różnych nakładów na rzeczy wspólne, tj. np. wykonują remont swojego wspólnego mieszkania z pieniędzy wspólnych. Dość powszechnym zjawiskiem jest również dokonywanie takich nakładów z majątku wspólnego na rzeczy, które nie są objęte wspólnością majątkową (małżeńską), lecz wchodzą w skład majątku osobistego jednego z małżonków. Przykładem tego może być nieruchomość jednego z małżonków, który był już jej właścicielem zanim nawiązał ze swoim partnerem stosunek małżeństwa.

O ile w pierwszym przykładzie, tj. dokonaniu nakładów na rzecz wspólną ze wspólnych środków, nie budzi najmniejszych wątpliwości sposobu rozliczenia przy ewentualnym rozwodzie, to głębszej refleksji wymaga ten drugi przykład, tj. sytuacja rozliczenia nakładów z środków wspólnych lecz na rzecz wchodzącą w skład majątku osobistego małżonka.

Okoliczność rozliczeń nakładów poczynionych w trakcie małżeństwa z majątku wspólnego na majątek osobisty małżonka reguluje treść art. 45 k.r.o. Zgodnie z jego treścią, takie nakłady podlegają stosownemu rozliczeniu i powinny w odpowiedniej części zostać zwrócone małżonkowi.

Zatem jeśli w trakcie małżeństwa zostały poczynione nakłady na majątek osobisty małżonka z środków pieniężnych objętych majątkiem wspólnym, małżonkowi drugiemu przysługuje wobec niego roszczenie o zwrot, co do zasady połowy wartości tych nakładów (zakładając, że w toku postępowania o podział majątku nie będą ustalane nierówne udziały majątku małżonków).

Roszczenie tego rodzaju dochodzi się przy podziale majątku wspólnego. Postępowanie takie odbywa się w postępowaniu nieprocesowym. Kluczowym jest zatem ujęcie takiego roszczenia we wniosku inicjującego postępowanie w przedmiocie podziału majątku, bądź też rozszerzenie tego żądania w toku takiego postępowania.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *